26/10/2016

Statut

Główne cele statutowe Fundacji Omnibus:

a. wspieranie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

b. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

c. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

d. działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania

e. organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej oraz w zakresie opieki nad dziećmi, młodzieżą

i dorosłymi, wspieranie działalności oświatowo-wychowawczej, a także rozwijanie nowatorskich form działalności edukacyjnej

wyzwalanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do prowadzenia i wzbogacenia możliwości edukacji oraz wychowania

popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, w tym przede wszystkim działalności naukowej, szkolnej

i oświatowej, a także społecznej, informacyjnej, kulturalnej i sportowej

inicjowanie i wspieranie działań służących ochronie i popularyzacji wartości kultury polskiej i dziedzictwa narodowego

f. promowanie postaw solidarności oraz poszanowania praw człowieka, a w tym praw dziecka, wobec grup poszukujących ochrony państwa i organizacji pozarządowych

g. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

h. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

i. promocja i organizacja wolontariatu

j. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje pozarządowe oraz instytucje

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie

b. prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, przedsiębiorczości oraz kultury fizycznej i zdrowia poprzez:

– organizowanie, wspieranie i pomoc w organizowaniu kursów, szkoleń, seminariów i konferencji oraz innych form mających na celu wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych

– wydawanie książek i periodyków oraz prowadzenie pozostałej działalności wydawniczej, także w zakresie oprogramowania

c. zakładanie i prowadzenie żłobków, przedszkoli, szkół, placówek oświatowo- wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych, zakładów kształcenia i placówek doskonalenia dorosłych, w tym nauczycieli, a także szkół wyższych, zwanych dalej razem łącznie szkołami

d. upowszechnianie i promocję oświaty, kultury fizycznej, wychowania i zdrowia poprzez:

inspirowanie, organizowanie, wspieranie i patronowanie działalności szkół i szkoleń dla dzieci, młodzieży

i dorosłych

nagrody dla dzieci i młodzieży

wspieranie i organizowanie zajęć sportowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także wypoczynku dla dzieci i młodzieży

e. przetwarzanie danych i zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i prowadzenie innej działalności podanej

a także poprzez prowadzenie działalności związanej z funkcjonowaniem portali internetowych

f. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, ekspertami, których cele są choćby częściowo podobne do celu Fundacji

g. zabieranie głosu i wyrażania opinii w sprawach dotyczących oświaty, wychowania i innych objętych celami Fundacji

h. wspieranie i prowadzenie działań zmierzających do integracji i reintegracji osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych

i. działalność charytatywną

j. działalność w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także w zakresie turystyki

i krajoznawstwa

k. prowadzenie programów szkoleniowych, informacyjnych, stypendialnych i dotacyjnych

l. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym

w celach działania Fundacji

Dla realizacji swoich celów Fundacja może również, na podstawie odrębnych umów, wspierać lub uczestniczyć

w zbliżonej z jej celami działalności innych fundacji, stowarzyszeń lub innych podmiotów

Dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn przeznacza się wprost na realizację celów statutowych Fundacji, chyba, że darczyńca lub testator postanowi inaczej